ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สีประจำคณะ
สีเหลือง 
     
ปรัชญา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคน  เศรษฐกิจเสริมสร้างชาติให้มั่นคงเจริญก้าวหน้า

วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิต สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีคุณภาพอาเซียน

พันธกิจ
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมการทำนุบำรุง
 
ศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 
ต่อเนื่อง

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์: ๐ ๒๔๗๓ ๗๐๐๐